Privacybeleid


1       Voorwoord

Fien Wolfvelde, Eenmanszaak, met KBO-nummer  0791.915.423, RPR Gent, en gevestigd op Vier-Gekroondenstraat 65, 9052 Zwijnaarde, België (verder ‘Fien’) streeft ernaar om uw persoonsgegevens met de grootste zorg te behandelen, de nodige maatregelen te blijven nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en, in het algemeen, te voldoen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.

Fien verwerkt uw persoonsgegevens met respect voor de behoorlijkheid, eerlijkheid, rechtmatigheid, opslagbeperking, proportionaliteit, finaliteit van de verwerking, integriteit en vertrouwelijkheid.

Fien wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;
 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt;
 • hoe ze worden beschermd;
 • met wie ze worden gedeeld;
 • en hoe lang ze worden bewaard.

Daarnaast zal worden uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen.

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonlijke gegevens.

Fien verwerkt gebeurlijk de gegevens van personen onder de 16 jaar. Fien zal in dat geval de toestemming vragen van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

Fien kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. Fien zal de laatste versie van de privacy policy ook op haar website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereisen, zal Fien u daar duidelijk van op de hoogte brengen en uw toestemming afwachten.

Deze privacy policy werd voor het laatst op 10 augustus 2022 geüpdatet.

2       Welke persoonsgegevens verzamelt Fien?

Fien beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

Fien verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Opruimdoel en alle aspecten die de klant belangrijk acht om dit doel te bereiken;
 • IP-adres;
 • Verloop van het traject. 

U kunt Fien uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via het e-mailadres fien@woehoe.be, via haar sociale media-pagina’s, via het contactformulier op de website www.woehoe.be, telefonisch, door op de website te surfen, dan wel op andere wijze.

Vergeet Fien niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor Fien relevant is. Fien streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden en uw gegevens bij te werken wanneer zij weet heeft van veranderingen.

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat Fien de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Indien u persoonsgegevens van derden overdraagt, verklaart u dat u de toestemming van de derden had om deze gegevens aan Fien te bezorgen.

3       Waarvoor gebruikt Fien uw persoonsgegevens?

Fien gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk om de gevraagde coaching te kunnen aanbieden en voor degelijk klantenbeheer. Zo kan Fien advies op maat geven, zich naar uw woning begeven, gepast met u communiceren, offertes en facturen opstellen. Dit dus in het algemeen om de overeenkomst tussen u en Fien te kunnen uitvoeren of wanneer dit noodzakelijk is in het kader van de precontractuele plichten.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt om u informatie te verschaffen nadat u Fien heeft gecontacteerd of om Fien’s diensten te optimaliseren, al dan niet door middel van statistische gegevens (gerechtvaardigd belang van Fien). Direct marketing kan plaatsvinden op basis van het gerechtvaardigd belang van Fien, dan wel de toestemming (afhankelijk van het geval).

Daarnaast gebruikt Fien uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen die op haar van toepassing zijn en om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken. Fien zal u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen indien dit is toegestaan.

Wanneer Fien uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal zij u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie overmaken en uw toestemming hiertoe vragen indien nodig.

Fien doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens en profiling te nemen.

4       Welke beschermingsmaatregelen heeft Fien doorgevoerd?

Fien heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data, kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.

Fien streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten. 

Fien’s website kan links, plug-ins naar externe websites (zoals Facebook) bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen op als verwerkingsverantwoordelijke.

5       Met wie deelt Fien uw persoonsgegevens?

Fien zal uw gegevens enkel delen met externe dienstverleners die Fien bijstaan in de uitvoering van de diensten (zoals IT-providers, externe boekhouder), waarin Fien het volste vertrouwen heeft, en die eveneens gebonden zijn aan de privacy wetgeving en met wie Fien de nodige afspraken heeft gemaakt.

Uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens kunnen overgemaakt worden aan derde partijen.

6       Hoe lang bewaart Fien uw persoonsgegevens?

Fien zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is of tot uw intrekking van uw goedkeuring (voor zover van toepassing).

Fien houdt de gegevens nodig voor de uitvoering van de gevraagde diensten actief bij tot vijf (5) jaar na het afsluiten van de opdracht. Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen zijn verzameld, worden bewaard voor zolang dat nodig is om haar doelen te verwezenlijken.

Verder bewaart Fien de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen, zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. Fien houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen.

Na afloop van de bewaartermijn worden de gegevens gewist.

7       Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten:

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. Fien stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie.

   2. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook tot een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of uw toestemming met betrekking tot (een bepaald) gebruik of verwerking beperken of goedkeuring intrekken (indien van toepassing).

   3. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen.

   4. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen.

   5. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be. https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Dit alles binnen de limieten van en onverminderd de toepasselijke wetgeving.

8       Toepasselijke wet en rechtbank

Het Belgische recht is van toepassing op deze privacy policy. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van uw persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Fien haar maatschappelijke heeft.

9       Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, neem dan contact op met Fien via fien@woehoe.be. U kunt Fien ook steeds berichten via gewone post op haar maatschappelijke zetel: Vier-Gekroondenstraat 65, 9052 Zwijnaarde, België. Fien zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen één maand.

© WOEHOE Opruim- en minimaliseercoach

Vier-Gekroondenstraat 65
9052 Zwijnaarde – Gent
fien@woehoe.be
0478 22 91 62