Algemene voorwaarden


1       Algemene bepalingen

Alle rechtsverhoudingen tussen  Fien Wolfvelde, Eenmanszaak, met KBO-nummer  0791.915.423, RPR Gent, en gevestigd op Vier-Gekroondenstraat 65, 9052 Zwijnaarde, België (verder ‘Fien’), en de klant worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. U kunt Fien steeds bereiken via het e-mailadres fien@woehoe.be in geval van verdere vragen.

2       Intellectuele eigendom

Fien behoudt het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op alle door haar opgemaakte documenten (incl. notities) en materialen (zoals een online webinar, e-books) en dit ongeacht of hiervoor aan de klant kosten werden in rekening gebracht. De klant mag het overgemaakte uiteraard wel gebruiken en bekijken teneinde het beoogde resultaat te bereiken. Deze toegekende rechten zijn op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar. Het maken van beeldopnamen van een workshop- of cursusmateriaal webinar is niet toegestaan. De klant is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal of andere op enigerlei wijze openbaar te maken, aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Fien behoudt zich het recht voor de doorgestuurde en opgemaakte documenten en materialen te gebruiken voor publicitaire doeleinden en algemene informatie, zoals maar niet beperkt tot publicatie op een website, een blog of Facebook pagina, zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Fien zal dergelijke informatie steeds zonder vermelding van naam van de klant weergeven.

3       Algemene voorwaarden. 

In geval van een individueel traject worden deze algemene voorwaarden aan de klant ter aanvaarding overgemaakt, ten  laatste bij de overhandiging van het plan van aanpak met offerte. Zij maken integraal deel uit van het plan van aanpak met offerte. In geval van groepstraject worden deze algemene voorwaarden bij de uitnodiging tot definitieve inschrijving gevoegd en maken zij er integraal deel van uit.

In geval van conflict tussen het plan van aanpak en de offerte, dan wel tussen de uitnodiging tot definitieve inschrijving en de algemene voorwaarden hebben de bepalingen van het plan van aanpak met offerte of de uitnodiging tot definitieve inschrijving voorrang.

4       Prijsbepaling

Fien start haar werkzaamheden in geval van een individueel traject steeds met een kennismakingsgesprek. Na het kennismakingsgesprek maakt Fien een plan van aanpak op, met onder andere een schatting van het aantal sessies nodig om het door de klant vooropgestelde doel te verwezenlijken. Deze schatting is puur indicatief. De sessies na het kennismakingsgesprek worden vergoed aan een prijs per pakket in euro (inclusief BTW) zoals vermeld in de offerte/e-mail en de website. Ten aanzien van particulieren zal de prijs steeds inclusief BTW zijn.

5       Offerte/uitnodiging. 

De overhandiging van een plan van aanpak met offerte dan wel uitnodiging tot definitieve inschrijving door Fien is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht bij Fien en is slechts geldig ten aanzien van de persoon erin vermeld. In geval van een individueel traject heeft een plan van aanpak met offerte een geldigheidsduur zoals vermeld staat op het plan van aanpak met offerte zelf, of bij gebreke hieraan een geldigheidsduur van veertien (14) kalenderdagen na de datum van het plan van aanpak met offerte. Het omvat enkel de opdrachten erin vermeld, met expliciete uitsluiting van enig meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, door onvoorziene omstandigheden of enige andere reden. Uitgebreid poetsen, zwaar hef- en tilwerk hoort niet bij het takenpakket van Fien.

6       Totstandkoming overeenkomst.

Elke overeenkomst komt pas tot stand na (i) een kennismakingsgesprek, en (ii) na de ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van het plan van aanpak al dan niet met offerte door de klant. Eventuele verlengingen of aanvullingen of wijzigingen (bv. plaats van uitvoering) van de opdracht zijn pas geldig na aanvaarding hiervan door Fien. Ter verduidelijking, deze algemene voorwaarden en afspraken gemaakt in het plan van aanpak/offerte blijven van toepassing op iedere verlenging, aanvulling of wijziging.

7       Professionaliteit

Fien verbindt er zich toe de opdracht naar beste vermogen, met een professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten, met de vereiste zorg en conform de beroepsnormen uit te voeren. Fien is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten.

Indien Fien zich voor de uitvoering van de opdracht of delen zou willen laten bijstaan door partners, dan zal zij hiervoor voorafgaandelijke toestemming van de klant vragen.

8       Confidentialiteit

Voor Fien staat respect en discretie centraal. Wanneer Fien voor de uitvoering van een opdracht beroep doet op derden (partners)- steeds na voorafgaandelijke toestemming door de klant – worden deze derden ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. Fien is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door de voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon verhinderd worden.

9       Medewerking klant

Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht Fien van de klant een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle redelijkerwijze benodigde informatie. Fien kan geenszins worden aangesproken in rechte wegens fout of nalatigheid, noch kan de klant de factuur met betrekking tot het individuele traject niet of slechts gedeeltelijk voldoen, omwille van incorrecte, laattijdige of onvolledige informatie van de klant.

10   Annulatieregeling

Fien begrijpt dat er situaties kunnen voorvallen waardoor de klant een gemaakte afspraak wenst te annuleren. Bij annulering tot zeven (7) kalenderdagen voor het geplande intakegesprek of de geplande sessie, moet de klant  alsnog 10% van de prijs van de sessie(s) betalen. Bij annulering in de laatste zeven (7) kalenderdagen voor de geplande sessie, moet de volledige prijs betaald worden. Indien Fien al bepaalde kosten (bv. aankoop opbergdozen) zou gemaakt hebben of hiertoe reeds verbintenissen zou hebben aangegaan met derde partijen, dienen deze kosten steeds integraal vergoed te worden. Ook kan Fien steeds een hogere vergoeding vragen in het uitzonderlijke geval haar schade hoger zou zijn.
Fien kan desgewenst vragen om de afspraak te verplaatsen naar een latere datum omwille van ziekte of slechte weersomstandigheden.

11   Betalingen

Tenzij anders overeengekomen, zijn de tarieven weergegeven in EURO en exclusief andere bijkomende kosten, zoals vervoerskosten of kosten voor het huren (al dan niet bij derden) of aankopen van materialen. Kosten van vervoer en parkeerplaats zijn steeds voor de klant.

Idealiter worden de betalingen uitgevoerd onmiddellijk na elke uitgevoerde sessie (bv bij een traject met 4 coaching sessies, zullen er 4 betalingen gevraagd worden, telkens voor ¼ van het totale afgesproken bedrag). Indien de klant toch op een later tijdstip wil betalen, zal Fien een factuur opmaken. De facturen van Fien zijn betaalbaar op het adres van Fien via het rekeningnummer vermeld op de factuur, zonder korting. De facturen van Fien zijn betaalbaar binnen de veertien (14) kalenderdagen na de factuurdatum en uiterlijk voor de volgende sessie. Facturen kunnen enkel schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekend schrijven binnen de zeven (7) kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van de factuurdatum, factuurnummer en gedetailleerde motivering. Indien Fien geen (tijdige) betwisting bereikt binnen voorvermelde periode, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn door de klant.

Fien behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen alvorens tot de uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Fien is eveneens gerechtigd de opdracht in fases uit te voeren en per afgewerkte fase te factureren.

Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet is betaald op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest aangerekend overeenkomstig de wettelijke rentevoet, verhoogd met 3 %.

Het verschuldigde bedrag wordt bovendien verhoogd met alle inningskosten van Fien verbonden aan de invordering van de schuld.

12       Aanvaarding uitvoering van de overeenkomst.

De uitvoering zal als aanvaard worden beschouwd wanneer er zeven (7) kalenderdagen zijn verstreken na Fien’s laatste uitvoering van de overeenkomst en dat de klant heeft nagelaten binnen deze termijn zijn schriftelijke bemerkingen over te maken.

13       Opschorting/ontbinding

Fien en de klant hebben beiden uitdrukkelijk het recht de overeenkomst, op elk ogenblik, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te schorten of te ontbinden in de volgende gevallen:

– schending door de klant of Fien van de verplichtingen vermeld in onderhavige algemene voorwaarden en/of de offerte;

– ingevolge faillissement, onbekwaamverklaring, minnelijke of gerechtelijke ontbinding, staking van betaling, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling, alsook ingevolge ieder ander feit wijzende op de insolvabiliteit van de klant of Fien.

De opschorting/ontbinding op basis van voorgaande gronden zal schriftelijk door Fien dan wel de klant worden medegedeeld. De opschorting/ontbinding brengt de opeisbaarheid mee van alle facturen, zelfs indien deze nog niet vervallen zijn en alsook alle toegestane betalingsvoorwaarden vervallen.

Overeenkomsten tussen Fien en de klant komen automatisch te vervallen in geval van overlijden van Fien dan wel de klant.

14       Aansprakelijkheid

Fien verbindt zich er toe zich zo professioneel als mogelijk te gedragen in het uitvoeren van haar opdracht. Toch kan het steeds voorvallen dat het eens misgaat. De aansprakelijkheid van Fien is te allen tijde beperkt tot twee (2) keer de gefactureerde bedragen inclusief BTW.

In sommige gevallen is het Fien evenwel niet toegestaan de voormelde beperking in te roepen, met name in geval van: (i) een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden; (ii) fout met overlijden of lichamelijk letsel tot gevolg.

Fien sluit de aansprakelijkheid voor de schade die een gevolg is van haar eigen grove schuld of degene die de opdracht voor haar uitvoert, daarmee niet uit. Indirecte schade dient Fien evenwel nooit te vergoeden. Te denken valt aan schade aan derden.

15        Beeldmateriaal

Tijdens een opdracht kunnen foto’s, video’s (op)genomen worden, dewelke Fien kan gebruiken voor promotionele doeleinden zoals publicatie op haar website of social media-kanalen. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden gaat de klant hiermee uitdrukkelijk akkoord. De klant kan vragen om niet herkenbaar in beeld gebracht te worden. Hij kan ook zijn goedkeuring intrekken waardoor Fien verplicht is om alle beeldmateriaal van de klant te verwijderen.

16      Overmacht

Alle elementen die, buiten de wil van Fien dan wel de klant, op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Fien dan wel de klant de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken, zoals maar niet beperkt tot ziekte (met doktersbewijs), ziekte van Fien’s gezinsleden, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog zullen beschouwd worden als overmacht. Fien/de klant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of gebreken in de uitvoering indien dit te wijten is aan voorvermelde omstandigheden buiten zijn of haar wil of controle. Overmacht geeft Fien dan wel de klant daarenboven het recht de herziening of de opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit op eerste schriftelijk verzoek.

17      Splitsbaarheid

De eventuele nietigheid van een of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen, zullen de klant en Fien, in de mate van het mogelijke volgens hun overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling(en) te vervangen door (een) equivalente bepaling(en) die beantwoord(t)(en) aan de algemene geest van deze algemene bepalingen.

18       Toepasselijke recht en rechtbank. 

Het Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen Fien en de klant. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden, alsook uit iedere andere overeenkomst tussen Fien en de klant tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement waar Fien haar maatschappelijke zetel heeft.

© WOEHOE Opruim- en minimaliseercoach

Vier-Gekroondenstraat 65
9052 Zwijnaarde – Gent
fien@woehoe.be
0478 22 91 62