Vandaag besteld morgen geleverd
Mijn account

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van

woehoe.be (alsa)

Bij woehoe.be (alsa) willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk

verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in woehoe.be (alsa) stelt en nemen uw rechten dan

ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden

willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er

iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als

u een nieuwe bestelling plaatst. woehoe.be (alsa) kan deze voorwaarden immers aanpassen en

de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die

u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden. U kan de tekst afprinten of op de harde schijf

van uw computer bewaren.

Art.1 Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “AVV”) definiëren de wederzijdse rechten en

verplichtingen in geval van de online aankoop van onze producten op onze e-commerce webshop.

Deze AVV zijn van toepassing wanneer er beroep wordt gedaan op de producten van woehoe.be

(alsa), gevestigd te hammeken 22 9850 Deinze Belgie met ondernemingsnummer Be0534431594

(hierna “Verkoper”) door een klant (hierna “Klant”).

De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit, met uitsluiting van de eigen voorwaarden

van de Klant. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan

zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Door een bestelling te plaatsen, erkent de Klant dat hij

deze AVV heeft gelezen en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op

voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen

kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking

hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de Klant een natuurlijke of

rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten verwerft of

gebruikt en deze producten op afstand aankoopt.

Art.2 Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door

de Klant te dragen taksen of belastingen, prijswijzigingen en tikfouten voorbehouden.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart

vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De

bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in

de prijs. Tevens niet in de prijs begrepen zijn toeslagen zoals de recupelbijdrage, en de kosten

van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het

bestelformulier, dus voor u de bestelling doorgeeft. Lees dit goed na.

woehoe.be (alsa) behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het

bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

Art.3 Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke

zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie

onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het

aanbod binden woehoe.be (alsa) niet. woehoe.be (alsa) is wat de juistheid en volledigheid van de

aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. woehoe.be (alsa) is in geen

geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. woehoe.be (alsa) heeft het

recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de

Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de

gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Als de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop

bevestigt, gaat woehoe.be (alsa) er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn

of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of

ingetrokken door woehoe.be (alsa). woehoe.be (alsa) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor

het niet beschikbaar zijn van een product of een dienst.

BELANGRIJK: Soms kan het voorvallen dat de verpakking van producten schade vertoont, de producten zelf zijn nieuw en
vrij van enige beschadigingen tenzij anders vermeld in de beschrijving van het product.

Art.4 Offertes en Bestelling

Onze offertes zijn niet bindend ten onzen opzichten. De vermelde prijzen kunnen onderhevig zijn

aan eventuele schommelingen of wijzigingen van grondstofprijzen, valuta, lonen en taksen.

Wat de prijs betreft, verbinden wij ons, desgevallend rekening houdende met voormelde

schommelingen slecht voor de duur in onze offerte. Wanneer geen termijn werd vermeld geldt een

maximumtermijn van 14 dagen.

Om een bestelling te plaatsen, moet u meerderjarig zijn. Indien u nog minderjarig bent, mag u

deze bestelling niet plaatsen. Dat moet dan gebeuren door uw ouders of uw wettelijke

vertegenwoordiger.

woehoe.be (alsa) is gerechtigd een bestelling schriftelijk te weigeren, ingevolge een ernstige

tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of

overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend

indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard en/of wordt bevestigd per e-mail op

het e-mailadres dat door de Klant werd meegedeeld.

Art.5 Online aankopen

Als u de bestelling bevestigt gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, prijzen

enbeschrijvingen van producten. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te blokkeren

als het bezorgadres onjuist is of bij problemen tijdens de betaling. De bestelling wordt

geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina’s/schermen gegevens in te voeren:

1. De gekozen producten aan het winkelmandje toevoegen;

2. Het winkelmandje met de bestelling bevestigen;

3. Gegevens invoeren + Soort levering kiezen;

4. Informatie voorafgaand aan de koop;

5. Aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop;

6. Betaalmethode kiezen en bevestigen.

Art.6 Annulering

Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord en voor

zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd.

Art.7 Betaling

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

– Bancontact, Mister Cash: Via bijna 90% van alle banken kan de Klant via Bancontact, nu Mister

Cash, dankzij 3-D Secure, veilig online betalen. Op basis van kaartnummer, vervaldatum en uw

digipas kan de Klant de betaling voltooien.- Visa, MasterCard: Betalen met kredietkaart is veilig.

Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar ____________

dagen na facturatiedatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs

dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling

nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met

een minimum van €____________ en een maximum van €____________.

Art.8 Levering

De producten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. De Klant dient

de geleverde producten onmiddellijk na te zien.

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk

dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging. Dit wordt u dan binnen

de zeven werkdagen medegedeeld. Deze verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de

bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd

De levering gebeurt door bij de consument thuis. Tenzij anders overeengekomen, worden de

goederen geleverd binnen 1-4 werkdagen dagen na ontvangst van de bestelling op het adres

zoals door de Klant bij de bestelling werd opgegeven. De door ons opgegeven leveringsdata zijn

alleen ter inlichting gegeven en kunnen niet als bindend begrepen worden. Het niet respecteren

van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van

woehoe.be (alsa) aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige

verbintenis worden opgegeven.De Klant moet zorgen voor de bereikbaarheid van de

leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de Klant ertoe gehouden alle schade, met

inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde

van de Verkoper te vergoeden.

Vertragingen in de leveringen geven de Klant niet het recht de bestelling te herroepen of

schadevergoeding te eisen. De onderneming is niet aansprakelijk bij vertraging van de bezorger

(post of koerierdienst). De verzendingskosten en/of leveringskosten liggen ten laste van de Klant.

De door de Verkoper vermelde producten worden slechts aangeboden in de mate de producten

voorradig zijn. Indien deze niet voorradig zijn, zal de Verkoper zo spoedig mogelijk de Klant

inlichten. De Verkoper biedt dan de Klant de keuze tussen terugbetaling, een gewijzigde levering

of een uitgestelde levering.

Art.9 Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument

artikelen online aankopen bij woehoe.be (alsa). De Klant heeft het recht om binnen een termijn

van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant woehoe.be (alsa) via een ondubbelzinnige

verklaring ofwel schriftelijk per post op hammeken 22 9850 Deinze Belgie ofwel via e-mail op

hello@woehoe.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De

Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is

hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring

ook elektronisch invullen en opsturen via onze website hello@woehoe.be. Als de Klant van deze

mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv.

per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening

van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet

de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij

zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan woehoe.be (alsa) heeft meegedeeld,

terugzenden. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14

kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Art.10 Aansprakelijkheid schade

De Verkoper is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of

onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde of verkochte producten, behalve in

geval van zware fout of opzet. Dit laat de wettelijke rechten van de Klant als consument onverlet.

De aansprakelijkheid van de Verkoper is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde

producten. In geen geval kan de Verkoper worden aangesproken voor enige onrechtstreekse

schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten,

beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de Klant als

aan derden. Deze beperking is evenwel niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk

letsel van de Klant ten gevolge van doen of nalaten door de Verkoper.

Art.11 Overmacht

Indien woehoe.be (alsa) geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een

onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft woehoe.be (alsa) het recht om de uitvoering van de bestelling

geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De Verkoper zal de Klant

hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de

partijen bij het contract het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief

aan de andere partij. De reeds door woehoe.be (alsa) verrichte diensten zullen niettemin naar

evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

Art.12 Contractuele wanprestaties

Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij

het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de

overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen

of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 14 werkdagen.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover woehoe.be (alsa) beschikt, is de Klant

ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en

zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling

verschuldigd van 12% op het betrokken bedrag, met een minimum van €____________ en een

maximum van €____________.

Onverminderd het voorgaande behoudt woehoe.be (alsa) zich het recht voor de niet (volledig)

betaalde artikelen terug te nemen. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de

openstaande facturen en geeft de Verkoper het recht, na ingebrekestelling of zonder

ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst

te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Art.13 Klachten

Klachten dienen schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 dagen na de levering of aankoop.

Indien niet binnen vermelde tijd de klacht werd ingediend, wordt de Klant geacht de bestelling

definitief aanvaard te hebben.

De klantendienst van woehoe.be (alsa) is bereikbaar op het telefoonnummer +32 470 65 70 08,

via e-mail op hello@woehoe.be of per post op het volgende adres hammeken 22 9850 Deinze

Belgie. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen

dienen.

Art.14 Wijzigingen aan deze Voorwaarden

woehoe.be (alsa) behoudt zich het recht voor om van de AVV te allen tijde en zonder

voorafgaande kennisgeving te af te wijken, maar verbindt zich ertoe de bepalingen toe te passen

die van kracht waren op het moment dat de Klant de bestelling plaatste. Dergelijke afwijkingen

kunnen bestaan uit de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking

hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet. De wijzigingen

zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum.

Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de

nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er

toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de

oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

Art. 15 Intellectuele eigendom

De teksten, grafieken, beelden, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, en andere

intellectuele creaties, die voldoende origineel zijn, zijn eigendom van woehoe.be (alsa) en worden

beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of exploitatie van de inhoud, merken en diensten die wij

vertrekken of leveren, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke

toestemming van woehoe.be (alsa), is strikt verboden, met uitzondering van elementen die

uitdrukkelijk als royalty-vrij zijn aangeduid. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is

het de Klant niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te

reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen en te communiceren aan het publiek.

Het is de Klant verboden om op onze website gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk

van onze website kunnen wijzigen.

Art.16 Bescherming van persoonsgegevens

woehoe.be (alsa) verzekert de Klant ervan dat zij het grootste belang hechten aan de

bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat zij er altijd naar streven om

hierover duidelijk en transparant te communiceren. woehoe.be (alsa) verbindt er zich toe uw

gegevens uitsluitend te gebruiken voor de dienst na verkoop en om u informatie op te sturen. U

beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits

bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en

ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent

zouden zijn. U kan uw vraag steeds richten tot hello@woehoe.be.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing kan u zich kosteloos verzetten tegen het

gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

De persoonlijke gegevens die door de klant tijdens zijn bezoek of het gebruik van het platform

worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden zoals het versturen en opvolgen van

bestellingen en facturatie, het versturen van promotionele informatie met betrekking tot de

producten en diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking, het eventueel versturen van

gratis staaltjes of het aanbieden van diensten aan gunstigere voorwaarden, het beantwoorden van

vragen van de gebruikers, het realiseren van statistieken, het verbeteren van de kwaliteit van de

website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de verwerking, informatie

doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de verantwoordelijke voor de

verwerking, direct marketingdoeleinden: toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden

geïdentificeerd verzameld en verwerkt door woehoe.be (alsa). woehoe.be (alsa) houdt online

(anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in

welke mate bezocht worden.

woehoe.be (alsa)

verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet

van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de

verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en

betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren

of verkopen aan derden. In geval van doorgifte aan derden.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het

gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, woehoe.be (alsa) heeft

dus geen toegang tot uw paswoord.

Art.17 Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst

worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw

computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies

kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine

identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die

tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de

vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de

gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden,

bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google

Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit

kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die

het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een

waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw

harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie).

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen

verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Voor meer informatie over welke soort cookies worden gebruikt en hoelang deze worden bewaard

kan u terecht op onze Cookie policy die beschikbaar is op onze website.

Art.18 Juridische bevoegdheid

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht met uitzondering van de bepalingen van

internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd

aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de

Verkoper.

Art.19 Contact

U kan ons bereiken op volgend nummer +32 470 65 70 08 of via e-mail op hello@woehoe.be.

Laatst geüpdatet op 21 september 2020.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt

herroepen.

Aan woehoe.be (alsa), gevestigd te Hammeken 22 9850 Deinze Belgïe met

ondernemingsnummer Be0534431594 te contacteren op volgende e-mailadres hello@woehoe.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) (indien dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

0
  0
  Uw deals
  Uw winkelwagen is leegTerug naar de deals
   Calculate Shipping
   Apply Coupon